top of page

Ochrana osobních údajů

Identifikace správce

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) (dále jen Nařízení) je Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., se sídlem Pod Perštýnem 321/1, 460 01, Liberec IV – Perštýn, IČ 28700210, statutární orgán ředitelka Ing. Taťána Janoušková (dále jen „Správce“).

 

Kontaktní údaje

V případě potřeby se mohou subjekty údajů obrátit na správce na níže uvedených kontaktech:

Doručovací adresa: Pod Perštýnem 321/1, 460 01, Liberec IV – Perštýn

Elektronicky: Kontaktní formulář

Datová schránka: 3ijub4v

Telefon: +420 605 111 313

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů: Ing. Vendula Macháčková, MSc., Ph.D., kontaktní údaje: dpo@hospiczdislavy.cz.

 

Zpracovávané osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů

Subjektem údajů se rozumí fyzické osoby, jejichž osobní údaje správce zpracovává.
Správce zpracovává a uchovává osobní údaje těchto kategorií subjektů údajů:
Pacienti  – klienti: jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail, datum narození, zvláštní kategorie osobních údajů – citlivé údaje: informace o zdravotním stavu, poskytnuté zdravotní a sociální péči další informace zpracovávané v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů. Na základě souhlasu uchováváme informaci o víře a fotografie pořízené v průběhu akcí, které se v Hospicu sv. Zdislavy konají.

 • Rodinní příslušníci – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail.

 • Uživatelé dalších služeb – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje.

 • Zaměstnanci – jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození, kontaktní údaje, informace o dosaženém o vzdělání a trestní bezúhonnosti.

 • Dobrovolníci – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje, potvrzení trestní bezúhonnosti.

 • Dodavatelé a smluvní partneři – identifikační a kontaktní údaje.

 • Dárci a příznivci – jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje – telefon, e-mail.

 

Účel zpracování osobních údajů

Mezi účely zpracování osobních údajů Správcem patří: přijetí klientů do péče a poskytování zdravotních a služeb, zapůjčení kompenzačních pomůcek, prezentace organizace, podklady pro kontroly, archivace, plánování směn, evidence docházky, zpracování mzdových podkladů, evidence lhůt vzdělávání, školení a lékařských prohlídek, evidence uchazečů o zaměstnání, řádného vedení předepsaných agend a plnění právních předpisů, personální a mzdové agendy, daní a účetnictví a zdravotního pojištění, objednání a evidence stravy, odpovědnost za majetek.

 

Právní titul zpracování

Právním titulem pro zpracování osobních údajů je pro výše uvedené:

 • Plnění zákonné povinnosti

 • Plnění smlouvy

 • Oprávněný zájem správce

 • Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

 

Doba zpracování a uchování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou. Jde zejména o dobu před přijetím do služby a dobu poskytování služby. Uchování osobních údajů po skončení poskytování služby se řídí zákonnými požadavky na archivaci, příp. dobou, po kterou je Správce oprávněn dané údaje uchovávat.

Příjemci osobních údajů

Předávání údajů třetím stranám je možné pouze na základě zákona a právního titulu plnění zákonné povinnosti, nebo pokud by to bylo nezbytné pro ochranu práv (např. soud, veřejný ochránce práv apod.). Osobní údaje tedy mohou být dle své povahy zpřístupněny zejména inspekci kvality sociálních služeb, inspekci z Ministerstva zdravotnictví ČR, odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje, zdravotním pojišťovnám, okresní správě sociálního zabezpečení, Úřadu práce ČR, České poště nebo úřadům Magistrátu města Liberec. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

 

Práva subjektu údajů

V souladu s Nařízením má subjekt údajů následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,

 • právo na opravu osobních údajů popřípadě omezení zpracování,

 • právo na výmaz osobních údajů (pokud zpracování osobních údajů nevyžadují jiné zákonné důvody)

 • právo vznést námitku proti zpracování,

 • právo na přenositelnost údajů,

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce.

Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že
se domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu osobních údajů nebo zabezpečení osobních údajů.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má možnost vyslovit svůj souhlas či nesouhlas se zpracováním údajů o víře a užití fotografií. Tyto údaje podléhají udělení písemného souhlasu, který může být kdykoliv písemně odvolán, aniž by došlo k omezení poskytovaných služeb.

bottom of page